Tweemaal per jaar, in januari en mei/juni, is er een assessmentvergadering waar (zo mogelijk) alle docenten aanwezig zijn die in de voorafgaande periode programmaonderdelen verzorgden. Binnen de opleiding werken we met formatieve en summatieve toetsing. Formatieve toetsing is gericht op ontwikkeling en heeft vaak de vorm van feedback. Een summatieve toets is een eindoordeel en bestaat uit een cijfer of een voldoende/onvoldoende. Aan de hand van de individuele schriftelijke beoordelingen van de ontwikkelings- en leerlijnen of landelijke leeruitkomsten bespreken de docenten de ontwikkeling van de student en komt een integrale beoordeling tot stand die door de artistiek leider wordt bekrachtigd. 
 
In de propedeutische fase ben je als de student als toehoorder aanwezig bij de assessmentvergaderingen. Je krijgt aandachtspunten mee die vervat zijn in ontwikkelings- en leerlijnen. In de daaropvolgende fases geef je tijdens de assessmentvergaderingen een presentatie van jouw ontwikkeling in het voorgaande halfjaar vanuit de ontwikkelings- en leerlijnen, waarna je feedback krijgt vanuit de vergadering. In de afstudeerfase presenteer je je studieresultaten en visie aan de eindexamencommissie. De beoordeling die daarop volgt is besloten en summatief.  
 
De beoordeling in de propedeutische fase is summatief, dit betekent dat het een bindend eindoordeel is. Je mag blijven of je moet stoppen met je studie. Uitreiking van de propedeuse vindt plaats nadat alle voorgaande programmaonderdelen en de integrale beoordelingen beide minimaal met een voldoende zijn afgesloten.  
Tijdens het tweede studiejaar en de eerste helft van het derde studiejaar krijg je feedback (formatief, gericht op ontwikkeling) met als uitzondering de theorievakken die summatief (eindoordeel met cijfer) blijven. Die moet je met een voldoende afsluiten. Aan het eind van het derde jaar schrijf je een afstudeerplan. Het afronden van alle onderdelen uit de eerste drie leerjaren en de goedkeuring van het afstudeerplan vormen het zogenoemde "groenlichtmoment", waarmee je toegang krijgt tot de afstudeerfase. 
 
Zowel docenten van de opleiding als externe deskundigen begeleiden en beoordelen jou tijdens de afstudeerfase op basis van je doelstellingen in je afstudeerplan, die je hebt geformuleerd aan de hand vande landelijke leeruitkomsten voor kunstvakdocenten. Je verwerkt alle resultaten van de programmaonderdelen van de afstudeerfase in een stage- en afstudeerdossier. De integrale beoordeling van dit dossier en de artistieke, pedagogisch didactische, interpersoonlijke en omgevingsgerichte leeruitkomsten vindt plaats in een summatieve beoordelingsvergadering. Je bent geslaagd of moet nog onderdelen herkansen. 
 
Een eindexamencommissie bestaat uit "inside and outside eyes", onder voorzitterschap van de artistiek leider. Deze beoordeelt de leeruitkomst kritische reflectie en ontwikkeling. Je licht jouw studieresultaten en visie toe in een mondelinge presentatie. Waarna de eindexamencommissie jou bevraagt aan de hand van de presentatie en het afstudeerdossier. 
 
Wanneer alle curriculumonderdelen en alle integrale beoordelingen minimaal met een voldoende zijn afgesloten geeft dit de student het recht op het diploma Bachelor of Education in Dance.  

 

Share