Een hedendaagse docent dans is in staat een brug te slaan tussen de persoonlijke geschiedenis, traditie en opvattingen over kunst en dans en die van dansliefhebbers, onderwijsinstellingen en dansgezelschappen in onze grootstedelijke omgeving. Het programma van de opleiding Docent Dans is ingevuld rondom de thema’s identiteit, diversiteit en wereldburgerschap.  Het programma bestaat uit praktische en theoretisch lessen in dans, docentschap en choreografie. De theorie wordt grotendeels in samenhang met een praktijkgedeelte aangeboden. Hedendaagse danstheoretische inzichten ondersteunen de student in het ontwikkelen van een samenhangende en inspirerende visie. 

 Identiteit 
Het ontwikkelen van jouw identiteit als danskunstenaar is een belangrijk uitgangspunt van de opleiding Docent Dans. Hedendaagse danstheoretische en cultuursociologische inzichten, onderzoeken en thema’s dagen je uit je visie op dans vorm te geven. Op welke wijze is dans een uitdrukking van de etnische, gender- of culturele identiteit? Op welke wijze reflecteert dans de waarden en normen van een bepaalde cultuur en samenleving? Tijdens de opleiding onderzoek je wat je identiteit is in relatie tot de geschiedenis van de sociale dans, de theaterdans en choreografie. Welke tradities, invalshoeken en dansvormen inspireren je? Naast lessen en onderzoek in de dansgeschiedenis ontwikkel je werk als maker/choreograaf.  

Diversiteit 
Dans is een uitgesproken transcultureel kunstvak. De vermenging en verstrengeling van dansvormen en tradities is een vanzelfsprekend gegeven in de dansgeschiedenis. Mensen kunnen elkaar in dans op een directe en speelse manier inspireren, uitdagen, verleiden, sturen, disciplineren en ontwikkelen. Iedere dans is een ontmoeting met een ander waarin nieuwe dans- en communicatievormen ontstaan. Dans is tegelijkertijd een uitdrukking van opvattingen over schoonheid en esthetiek van bepaalde groepen en samenlevingen. De opleiding biedt een programma waarin je als student een divers palet aan dansvormen kan onderzoeken en ontwikkelen. De opleiding heeft een bijzonder internationaal samenwerkingsprogramma met Ecole des Sables in Senegal.  

 Wereldburgerschap 
Als docerende danser en dansmaker ben je een wereldburger die openstaat voor interactie en ontmoeting. Hedendaagse dansdocenten kunnen verbindingen maken tussen verschillende danstradities, opvattingen en overtuigingen in een grootstedelijke omgeving.   

Het binnen- en buitenschoolse werkveld 
Het beroep van docent dans en dansmaker in het binnen- en buitenschoolse werkveld is uitdagend, veeleisend en veelzijdig. In een grootstedelijke samenleving bestaan veel verschillende groepen en culturele identiteiten. Iedere overdrachtssituatie vraagt je om je te verbinden met de groep. Om verbinding te maken is het nodig om flexibel te zijn en te streven naar gezamenlijkheid. In het binnenschoolse werkveld onderzoek je daarnaast hoe dans kan bijdragen aan het ontwikkelen van algemene competenties van leerlingen, zoals sociale vaardigheden, samenwerken en presentatievaardigheden.  

Share