Leeruitkomsten

Concept KVDO leeruitkomsten / versie 6 juni 2022 

1. ARTISTIEK  

Je ontwikkelt een coherente artistieke visie van waaruit je artistieke processen en producten realiseert.   

 1. Je onderzoekt persoonlijke of collectieve fascinaties en bronnen in verschillende contexten.  
 2. Je geeft jouw visie vorm in artistieke uitgangspunten, concepten en producten. 
 3. Je hanteert adequaat een breed scala aan ambachtelijke kennis en instrumentele vaardigheden, zowel op analoog als digitaal gebied. 
 4. Je toont inzicht in artistieke processen en producten en de wijze waarop deze ervaringen veroorzaken bij lerenden. 
 5. Je demonstreert actuele (inter)culturele, kunsthistorische en kunstbeschouwelijke kennis en vaardigheden.  
 6. Je past jouw artistieke visie, kennis en vaardigheden toe binnen interdisciplinaire- en maatschappelijke contexten. 
   

2. PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH 

Je brengt, vanuit een coherente artistieke en pedagogisch-didactische visie, voor individuele en groepen lerenden kunsteducatieve leerprocessen tot stand.  

 1. Je creëert vanuit een coherente artistieke en pedagogisch-didactische visie kunsteducatieve leeromgevingen die in het perspectief van de ontwikkeling van de lerenden veilig en betekenisvol zijn. 
 2. Je onderbouwt je pedagogisch-didactisch handelen vanuit relevante theorie op het gebied van (vak)didactiek, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.  
 3. Je stimuleert artistieke mogelijkheden van lerenden en hun doorgaande ontwikkeling zowel op individueel als op groepsniveau.  
 4. Je toetst, evalueert en waardeert op verantwoorde wijze de ontwikkeling en voortgang van de lerenden. 
 5. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van disciplineoverstijgende leerprocessen zowel binnen de kunstvakken als daarbuiten. 
   

3. INTERPERSOONLIJK 

Je brengt vanuit ambassadeurschap voor de kunsten, effectieve interacties en samenwerkingsvormen tot stand in verschillende artistieke beroepscontexten. 

 1. Je hanteert relevante communicatiemethoden, -technieken en –strategieën  
 2. Je beargumenteert jouw artistieke, pedagogische en didactische keuzes mondeling en schriftelijk op effectieve wijze.  
 3. Je creëert een veilig klimaat in gesprekken en samenwerkingen. 
 4. Je levert een actieve, constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken binnen en buiten het onderwijs. 
 5. Je gaat strategisch, flexibel en respectvol om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden, belangen en kwaliteiten in de (internationale) interculturele beroepspraktijk. 
 6. Je draagt adequaat je artistieke visie uit op de positie en functie van kunst en kunsteducatie in de samenleving. 
   

4. OMGEVINGSGERICHT 

Je onderzoekt relevante ontwikkelingen binnen je eigen beroepspraktijk met betrekking tot (culturele) diversiteit van de globaliserende samenleving.  

 1. Je past culturele zelfkennis en kennis van perspectieven van ‘de ander’ toe in de beroepspraktijk. 
 2. Je ondersteunt bij het expliciteren van vragen van partijen in de samenleving op het gebied van cultuurparticipatie. 
 3. Je opereert effectief binnen netwerken, (nieuwe) media die relevant zijn in de kunst- en cultuureducatieve contexten, zowel op analoog als digitaal gebied.  
 4. Je voert vanuit je vakmanschap projecten uit in een breed cultureel-maatschappelijke spectrum, van initiëren tot evalueren.  
 5. Je benut kansen en mogelijkheden om op een zakelijke en georganiseerde wijze de verbinding te leggen met de beroepspraktijk. 
   

5. KRITISCH-REFLECTIEF 

Je ontwikkelt door reflectie en onderzoek inzicht en kennis voor je functioneren als professional.  

 1. Je reflecteert systematisch op je ontwikkeling als professional. 
 2. Je formuleert voor jouw kunsteducatieve praktijk relevante onderzoeksvragen. 
 3. Je voert relevant kunsteducatief onderzoek uit op basis van een passende onderzoeks- of ontwerpcyclus. 
 4. Je ontwikkelt beroepsproducten op basis van uitgevoerde onderzoeken. 
 5. Je stimuleert en begeleidt het artistiek onderzoekend vermogen van lerenden.  
 6. Je ontwikkelt jouw professionele identiteit op duurzame wijze op basis van praktijkervaring en onderzoek. 
Share