European Credit Transfer System  
De studiepunten worden uitgedrukt in een systeem van studiebelasting dat correspondeert met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse hbo-opleiding van 240 studiepunten (EC) staat volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) jaarlijks voor 1680 uur studie, in een combinatie van begeleid en onbegeleid leren.  
 
Integrale beoordeling en toekenning studiepunten  
De studiepunten worden bij de opleidingen binnen de Academie voor Theater en Dans niet per vak, maar per semester toegekend. Om de ontwikkeling van jou als student goed te kunnen beoordelen is het van groot belang dat de commissie van examinatoren / leden van van de beoordelingsvergadering niet alleen kijken naar jouw vorderingen in een bepaald vak of onderdeel, maar naar jouw ontwikkeling over de volle breedte van de leeruitkomsten. Je wordt daarom per semester ook vakoverstijgend (integraal) beoordeeld. Dit gebeurt tijdens een beoordelingsvergadering waaraan een groot deel van de docenten die tijdens het semester lesgaven deelnemen. Zij kennen de studiepunten al dan niet toe op basis van je aanwezigheid en de kwaliteit van jouw ontwikkeling gedurende het volledige semester in het licht van het te behalen eindniveau. 
 
Voor deze integrale beoordeling ontvang je bij voldoende resultaat 30 studiepunten per semester (60 studiepunten per studiejaar): 

  • 20 studiepunten op grond van je aanwezigheid; 

  • 10 studiepunten op grond van de integrale beoordeling. 

De beoordelingsvergadering/ commissie van examinatoren kan bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid, alvorens studiepunten toe te kennen, je een of meerdere aanvullende opdrachten verstrekken. Meestal wordt er een termijn gesteld waarbinnen je deze opdrachten dient af te ronden en te laten beoordelen. 
 
Aan het eind van elk semester word je op de hoogte gebracht van je studieresultaten en je behaalde studiepunten tijdens een individueel gesprek met de studiebegeleider, mentor of hoofdvakdocent.  
 
Je bent medeverantwoordelijk voor het leveren van informatie ten behoeve van de semesterbeoordeling, zoals een lijst van gevolgde (eventueel externe) programmaonderdelen en workshops, presentaties, stageverslagen, etc. Al deze gegevens en stukken worden opgeslagen in je persoonlijke studentdossier. 

Meer informatie over de toekenning van studiepunten is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de academie.

Aanwezigheid en absentie
Om toegelaten te kunnen worden tot de integrale semesterbeoordeling, en om de 20 studiepunten op grond van aanwezigheid toegekend te krijgen, dient je minimaal 90% van de lessen te hebben gevolgd. Indien je ten gevolge van afwezigheid of ziekte niet aan deze aanwezigheidseis kan voldoen maar wel vooruitgang hebt geboekt en een adequate werkhouding hebt, kan je (eventueel op basis van aanvullende opdrachten) toch toegang krijgen tot de beoordeling. Indien je echter minder dan 70% aanwezig bent geweest kan jou de toegang tot de beoordeling worden geweigerd. In de meeste gevallen zullen de leden van de beoordelingsvergadering/commissie van examinatoren bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid (tussen de 70 en 90%) een of meerdere aanvullende opdrachten verstrekken op basis waarvan aan jou de gemiste punten alsnog kunnen worden toegekend.

Bij ziekte geldt dat je dit officieel en tijdig bij de opleiding moet melden. Bij langdurige ziekte of bij blessures dien je contact op te nemen met de artistiek leider van de opleiding. Ook kun je je melden bij de decaan, bijvoorbeeld als er persoonlijke omstandigheden spelen waardoor je niet optimaal kunt functioneren.

Toegestane absenties gelden als aanwezigheid. Een verklaring toegestane absentie (excused absence) wordt alleen gegeven nadat schriftelijk toestemming is verkregen van de artistiek leider voor activiteiten buiten de academie, zoals audities, workshops en voorstellingen. Je dient hiervoor zelf, en wel vooraf, zorg te dragen.

Het is niet toegestaan tijdens schooltijd activiteiten te vervullen die niet door de school worden gefaciliteerd, c.q. door de artistieke leiding zijn goedgekeurd.

In een aantal gevallen kun je eventueel uitgesloten worden van het volgen van lessen, eenmalig of voor een bepaalde periode. Dit is het geval wanneer: 

  • je herhaaldelijk afwezig bent bij een of meer lessen
  • je regelmatig storend gedrag vertoont
  • je je niet aan de aangegeven kledingvoorschriften houdt
  • je gezondheidsrisico’s met je meebrengt voor jezelf of voor de groep 

Indien van bovenstaand gedrag sprake is, wordt dit direct aan de artistiek leider van de opleiding gemeld. Deze zal op zo kort mogelijk termijn (met jou en docenten) in gesprek gaan. Naar aanleiding van het gesprek zal de artistiek leider in overleg met de directeur van de academie een beslissing nemen. Dit kan inhouden: 

  • je wordt verzocht om je gedrag aan te passen en je studieprogramma te vervolgen
  •  geef je hier geen gehoor aan, dan kun je als student worden uitgesloten van het programma. 

Studenten worden in geval van problemen of onenigheid met klem geadviseerd eerst contact op te nemen met de decaan van de school:

Contact: Barbara de Boer (1e jaars), Kris Dekkers ( vanaf 2e jaar) (vervanging Timon Hagen), decaan Academie voor Theater en Dans
E-mail: barbara.deboer@ahk.nl - kris.dekkers@ahk.nl

Share