Om af te studeren moet je 240 studiepunten hebben behaald en zijn alle afspraken in de afstudeerovereenkomst nagekomen. Pas dan wordt tot diplomering overgegaan.

Als afsluiting van de studie vindt een gesprek plaats tussen jou, de artistiek leider en een of meer docenten. In de regel wordt voor dit gesprek ook een externe begeleider of gastdocent uitgenodigd. Onderwerpen die in dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

  • de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt tijdens de opleiding (mede gerelateerd aan het stageverslag en het afstudeerplan)
  • de afspraken die in de afstudeerovereenkomst n.a.v. het afstudeerplan zijn vastgelegd en een reflectie daarop;
  • het niveau dat je hebt bereikt, gerelateerd aan de competenties en de beroepspraktijk;
  • de toekomstplannen en verwachtingen die je hebt.

Herkansing van het afsluitend examen
Indien een of meer studieonderdelen niet met goed gevolg zijn afgesloten besluit de artistiek leider in overleg met de examinatoren van deze onderdelen tot een herkansing dan wel verlenging van de afstudeerfase en over de invulling van deze herkansing of verlenging.
De herkansing van het afsluitend examen of de verlenging van de opleiding zijn beide eenmalig en dienen uiterlijk binnen een jaar te zijn afgerond en beoordeeld.

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de herkansingsmogelijkheden van het afsluitend examen is te vinden in

De OER (Onderwijs- en examenregeling) van de Academie voor Theater en Dans. Deze is voor alle studenten beschikbaar op intranet.
Studenten kunnen hierover ook contact opnemen met decaan 
Barbara de Boer (1e jaar), Kris Dekkers (vanaf 2e jaar) (vervangers Timon Hagen), decaan Academie voor Theater en Dans
E-mail: decaan.atd@ahk.nl of 020 - 527 76 37.

Delen