Voorwaarden beoordeling en toetsing

European Credit Transfer System 
De studiepunten worden uitgedrukt in een systeem van studiebelasting dat correspondeert met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse hbo-opleiding van 240 studiepunten (EC) staat volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) jaarlijks voor 1680 uur studie, in een combinatie van begeleid en onbegeleid leren. De studiebelasting van de propedeutische fase bedraagt 60 studiepunten. De totale studiebelasting van de hoofdfase bedraagt 180 studiepunten, 60 voor elk van de drie studiejaren.

Integrale beoordeling en toekenning studiepunten
De studiepunten worden bij de opleidingen binnen de Academie voor Theater en Dans niet per vak, maar per semester toegekend. Om de ontwikkeling van een student goed te kunnen beoordelen is het van groot belang dat de commissie van examinatoren / beoordelingsvergadering niet alleen kijkt naar de vorderingen van de student in een bepaald vak of onderdeel, maar naar de ontwikkeling van deze student over de volle breedte van het kunstenaarschap. De student wordt daarom per semester ook vakoverstijgend (integraal) beoordeeld. Dit gebeurt tijdens een beoordelingsvergadering waaraan een groot deel van de docenten die tijdens het semester lesgaven deelnemen. Zij kennen de studiepunten al dan niet toe op basis van participatie en kwaliteit gedurende het volledige semester in het licht van het te behalen eindniveau, en dus niet per vak of onderdeel.

Voor deze integrale beoordeling ontvangen studenten bij voldoende resultaat 30 studiepunten per semester (60 studiepunten per studiejaar):

· 20 studiepunten op grond van de participatie in het onderwijs;
· 10 studiepunten op grond van de integrale beoordeling.

De beoordelingsvergadering/ commissie van examinatoren kan bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid, alvorens studiepunten toe te kennen, een of meerdere aanvullende opdrachten verstrekken. Zij zal meestal ook een termijn stellen waarbinnen deze opdrachten dienen te zijn afgerond en beoordeeld.

Studenten worden aan het eind van elk semester op de hoogte gebracht van hun studieresultaten en de behaalde studiepunten tijdens een individueel gesprek met de studiebegeleider, mentor of hoofdvakdocent. Studenten zijn medeverantwoordelijk voor het leveren van informatie ten behoeve van de semesterbeoordeling, zoals een lijst van gevolgde (eventueel externe) programmaonderdelen en workshops, presentaties, stageverslagen, etc. Al deze gegevens en stukken worden opgeslagen in een persoonlijke studentdossier.

Meer informatie over de toekenning van studiepunten is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de academie.

Aanwezigheid en absentie
Om toegelaten te kunnen worden tot de integrale semesterbeoordeling, en om de 20 studiepunten op grond van de participatie in het onderwijs toegekend te krijgen, dient een student minimaal 90% van de lessen te hebben gevolgd. Indien een student ten gevolge van afwezigheid of ziekte niet aan deze aanwezigheidseis kan voldoen maar wel vooruitgang heeft geboekt en een adequate werkhouding heeft, kan hij (eventueel op basis van aanvullende opdrachten) toch toegang krijgen tot de beoordeling. Indien hij echter minder dan 70% aanwezig is geweest kan hem de toegang tot de beoordeling worden geweigerd. In de meeste gevallen zal de beoordelingsvergadering/ commissie van examinatoren bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid een of meerdere aanvullende opdrachten verstrekken op basis waarvan de gemiste punten alsnog kunnen worden toegekend.

Bij ziekte geldt dat de student dit officieel en tijdig bij de opleiding moet melden. Bij langdurige ziekte of bij blessures dient de student contact op te nemen met de artistiek leider van de opleiding. Toegestane absenties gelden als aanwezigheid. Een verklaring toegestane absentie (excused absence) wordt alleen gegeven nadat schriftelijk toestemming is verkregen van de artistiek leider voor activiteiten buiten de academie, zoals audities, workshops en voorstellingen. De student dient hiervoor zelf, en wel vooraf, zorg te dragen.

Het is niet toegestaan tijdens schooltijd activiteiten te vervullen die niet door de school worden gefaciliteerd, c.q. door de artistieke leiding zijn goedgekeurd.

In een aantal gevallen kunnen studenten eventueel uitgesloten worden van het volgen van lessen, eenmalig of voor een bepaalde periode. Dit is het geval wanneer: 

  • de student herhaaldelijk afwezig is bij een of meer lessen
  • de student regelmatig storend gedrag vertoont
  • de student zich niet aan de kledingvoorschriften houdt
  • de student gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor zichzelf of voor de groep 

In van bovenstaand gedrag sprake is, wordt dit direct aan de artistiek leider van de opleiding. Deze zal op zo kort mogelijk termijn (met student en docenten) in gesprek gaan. Naar aanleiding van het gesprek zal de artistiek leider in overleg met de directeur van de academie een beslissing nemen. Dit kan inhouden: 

  • de student wordt verzocht om zijn gedrag aan te passen en zijn studieprogramma te vervolgen
  • wordt hier geen gehoor aan gegeven dan kan de student wordt uitgesloten van het programma. 

Studenten worden in geval van problemen of onenigheid met klem geadviseerd  eerst contact op te nemen met de decaan van de school:

Timon Hagen: timon.hagen@ahk.nl of 020 - 527 7637

 

Delen