Bij inschrijving worden van studenten diverse gegevens opgeslagen in een geautomatiseerd bestand. Het betreft persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot de studievoortgang. Dit gebeurt zowel bij de Academie voor Theater en Dans alsook bij de centrale studentenadministratie van de AHK. In een aantal gevallen is de AHK, net als alle andere hogescholen, verplicht gegevens te leveren aan derden, bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de Informatie Beheer Groep.
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een reglement opgesteld dat bepaalt wie welke gegevens mag raadplegen, welke gegevens aan derden mogen (of moeten) worden doorgegeven en welke de bewaartermijnen worden gehanteerd. Studenten hebben recht op inzage van de in het geautomatiseerde bestand opgeslagen gegevens die op henzelf betrekking hebben. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij de faculteitsdirectie of het College van Bestuur.


Delen