Twee maal per jaar, in januari en mei/juni, is er een assessmentvergadering waar (zo mogelijk) alle docenten aanwezig zijn die in de voorafgaande periode programmaonderdelen verzorgden. Aan de hand van de individuele schriftelijke beoordelingen van de ontwikkelings- en leerlijnen of landelijke competenties bespreken de docenten de ontwikkeling van de student en komt een integrale beoordeling tot stand die door de artistiek leider wordt bekrachtigd.

In de propedeutische fase is de student als toehoorder aanwezig bij de assessmentvergaderingen. De student krijgt aandachtspunten mee die vervat zijn in ontwikkelings- en leerlijnen. In de daaropvolgende fases geeft de student een presentatie van zijn ontwikkeling in het voorgaande halfjaar vanuit de ontwikkelings- en leerlijnen gevolgd door feedback vanuit de vergadering. In de afstudeerfase is de summatieve beoordeling besloten en presenteert de student zijn studieresultaten en visie aan de eindexamencommissie. 

De beoordeling in de propedeutische fase is summatief (sanctionerend). Uitreiking van de propedeuse vindt plaats nadat alle voorgaande programma onderdelen en de integrale beoordeling minimaal met een voldoende zijn afgesloten. 
Het tweede studiejaar en de eerste helft van het derde studiejaar is de formatieve fase met als uitzondering de theorievakken die summatief blijven. Aan het eind van de formatieve fase schrijft de student een afstudeerplan. Het afronden van alle onderdelen uit de eerste drie leerjaren en de goedkeuring van het afstudeerplan vormen het zogenoemde "groen licht moment". De artistiek leider stelt een afstudeerovereenkomst op die de student toegang geeft tot de afstudeerfase.

De afstudeerfase is summatief (sanctionerend). Zowel docenten van de opleiding als externe deskundigen begeleiden en beoordelen de student op basis van de doelstellingen die de student heeft geformuleerd aan de hand van de landelijke competenties voor kunstvakdocenten. De student verwerkt alle programmaonderdelen van de afstudeerfase in een stage- en afstudeerdossier. De integrale beoordeling van deze dossiers en de artistieke, pedagogisch didactische, interpersoonlijke en omgevingsgerichte competentie vindt plaats in een integrale summatieve beoordelingsvergadering.

Een eindexamencommissie bestaande uit "inside and outside eyes", onder voorzitterschap van de artistiek leider,  beoordeelt de competentie kritische reflectie en ontwikkeling. De student licht zijn studieresultaten en visie toe in een mondelinge presentatie. De eindexamencommissie bevraagt de student  aan de hand van het afstudeerdossier en de presentatie en geven een advies voor de eindbeoordeling.

Wanneer alle programmaonderdelen van het curriculum en alle integrale beoordelingen minimaal met een voldoende zijn afgesloten geeft dit de student het recht op het diploma Bachelor of Education. 

 

Share