Naar inhoud

Studiegids

2020-2021
 

Competentiegericht onderwijs is een visie die uitgaat van een integrale benadering van kennis, vaardigheden en attitude. Deze visie sluit heel goed aan bij de manier van werken binnen het theater- en dansonderwijs. Immers de theater- en dansstudent leert bij uitstek door het in samenhang leren toepassen van deze drie aspecten om in de beroepspraktijk goed te kunnen handelen. Omdat elke (individuele) student in de visie van de ATD het vertrekpunt is, staan jouw zelfverantwoordelijkheid en lerend en zelfsturend vermogen centraal in het onderwijsprogramma.
De leeromgeving moet jou als student stimuleren om, door middel van reflectie, inzicht te geven in de wijze waarop jij op jouw manier praktische ervaringen verbindt met theoretische kennis en vooral in de conclusies die jij daaruit trekt voor jouw verdere  ontwikkeling. Dit proces bepaalt uiteindelijk of je geschikt bent voor het vak van acteur, theatermaker of theaterdocent, danser, choreograaf of dansdocent.

De landelijk netwerken ( van de opleidingen Dans en Docent Dans), waarin alle opleidingen binnen een profiel verenigd zijn, hebben in overleg met het werkveld zogenaamde Opleidingsprofielen ontwikkeld waarin competenties zijn vastgelegd waarover studenten aan het einde van hun theateropleiding moeten beschikken. Deze competenties spelen een belangrijke rol bij het toetsen en beoordelen van de ontwikkeling van studenten.

Als exameneis geldt dat je als student aan deze competenties moet voldoen, wat betekent dat je in staat moet zijn om zelfstandig datgene toe te passen en te ontwikkelen wat je op de opleiding hebt geleerd. En dat is geen eindpunt, maar eerder het begin van de rest van je leven waarin we hopen dat je je blijft ontwikkelen en waarin je nooit ophoudt te leren.
Hoewel deze competenties en de daaraan gekoppelde eindkwalificaties noodzakelijk zijn om naar de buitenwereld het minimale niveau en de bereikte resultaten zichtbaar te maken, zijn ze binnen onze opleidingen geen statisch gegeven. Daarmee willen we zeggen dat niet iedere student die de opleiding heeft afgerond identiek gekwalificeerd is en hetzelfde of hetzelfde soort artistieke niveau heeft. De overtuiging dat jij je straks binnen het werkveld staande kunt houden, kunt groeien en verder ontwikkelen, is uiteindelijk het belangrijkst.
 

Delen