Elke student wordt aan het einde van de propedeutische fase geadviseerd omtrent het vervolg van de opleiding. Indien voor het onderwijs in het eerste jaar 60 studiepunten zijn behaald, is het propedeuse-examen met goed gevolg afgelegd en ontvangt de student het propedeuse-getuigschrift.

Aan dit advies kan echter ook een afwijzing voor onbepaalde tijd worden verbonden. Zo’n afwijzing heet een negatief bindend studieadvies (nbsa).

Het Negatief Bindend Studieadvies (nbsa)
Een nbsa wordt gegeven als jouw studieresultaten aan het eind van het eerste jaar van inschrijving niet aan de vereisten voldoen en de commissie van examinatoren/ beoordelingsvergadering bovendien onvoldoende vertrouwen heeft dat jij de opleiding met succes zal kunnen afronden. Dit betekent dat je je niet opnieuw voor de opleiding kan inschrijven.

Voorafgaand aan het negatief bindend studieadvies word je door of namens de faculteitsdirectie niet later dan 1 februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd. Je hebt dan voldoende tijd om je prestaties te verbeteren, om aan het eind van het jaar alsnog een positieve beoordeling te krijgen. Indien wegens aanzienlijke verslechtering van de studieresultaten pas na 1 februari aanleiding bestaat voor het afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog afgegeven uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de eindbeoordeling zodat verbetering ook dan nog mogelijk is.

In het geval het propedeuse-getuigschrift door persoonlijke omstandigheden, welke zijn benoemd in de onderwijs- en examenregeling, niet in het eerste jaar kan worden behaald, kan afhankelijk van deze omstandigheden en de uitkomsten van de integrale beoordeling, uitstel van het bindend studieadvies worden verleend. Het advies wordt dan uitgesteld tot het eerste semester van het tweede jaar of tot het einde van het tweede jaar of kan bestaan uit het helemaal overdoen van het eerste jaar.
Tijdens een van de daaropvolgende semesterbeoordeling(en), in overeenstemming met het uitstel dat is verleend, zullen de behaalde resultaten en de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt opnieuw worden beoordeeld. Indien sprake is van een positieve beoordeling met betrekking tot de propedeuse-onderdelen, krijg je alsnog het propedeuse-getuigschrift uitgereikt. Echter, als de ontwikkeling niet als voldoende is beoordeeld, kan ook dan tot een negatief bindend studieadvies worden overgegaan.

In uitzonderlijke gevallen kan de beoordelingsvergadering besluiten tot een herkansing van het eerste jaar. Als er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden wordt dit gezien als een positief advies en kan geen negatief bindend studieadvies meer worden gegeven aan het eind van deze herkansing.

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de nbsa en opgeschorte advies is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de Academie voor Theater en Dans. Deze is voor alle studenten beschikbaar op intranet.

Heb je hier vragen over, neem contact op met de decaan
Timon Hagen: timon.hagen of 020 - 527 76 37

Delen