De studiepunten worden uitgedrukt in een systeem van studiebelasting dat correspondeert met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse hbo-opleiding van 240 studiepunten (EC) staat volgens de wet (WHW) jaarlijks voor 1680 uur studie, in een combinatie van begeleid en onbegeleid leren.
De studiebelasting van de propedeutische fase bedraagt 60 studiepunten. De totale studiebelasting van de hoofdfase bedraagt 180 studiepunten, 60 voor elk van de drie studiejaren.

Studiepunten worden zoals hierboven al is aangegeven niet per vak en/of in gedeelten, maar integraal per semester toegekend. De studiepunten staan, in de manier waarop wij ze toekennen niet direct in relatie met de studiebelasting. Je krijgt per semester
- 20 punten voor voldoende aanwezigheid en participatie in het onderwijs, en
- 10 punten voor voldoende voortgang en ontwikkeling.

De beoordelingsvergadering kan je bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid, alvorens studiepunten toe te kennen, een of meerdere aanvullende opdrachten geven. Meestal gekoppeld aan een termijn waarbinnen deze opdrachten dienen te zijn afgerond en beoordeeld.

Je wordt aan het eind van elk semester op de hoogte gebracht van je studieresultaten en de behaalde studiepunten tijdens een individueel gesprek met je artistiek leider, studiebegeleider, mentor of hoofdvakdocent.
In het doorlopen van de diverse fasen van de opleiding vindt er een verschuiving plaats in het accent van het beoordelen: van een meer didactische op leren gerichte beoordeling, naar een meer artistieke beoordeling. De verantwoordelijkheid voor de integrale beoordeling en de resultaten per student ligt bij de artistiek leider en uiteindelijk bij de directie.

Alle beoordelingen en conclusies komen in jouw individuele studentendossier, dat je kunt inzien als je dat wil. Meer informatie over toetsen en beoordelen is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de ATD.

Studiebelasting
Met dans bezig zijn loopt niet van negen tot vijf. De studiebelasting is enerzijds concreet; het aantal uren dat je met je vak of onderdeel bezig bent maar anderzijds is het ook aan jou als student. Naast de lessen zul je ook tijd vullen met theaterbezoek en het zien en ondersteunen van voorstellingen van medestudenten.

Een gemiddelde van de studiebelasting is moeilijk te geven omdat die per student en per periode kan / zal verschillen. het gemiddelde weekrooster bevat 30 tot 35 contacturen, maar de studiebelasting kent bepaalde pieken.

Delen