De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een Hogeschoolraad (HR) en iedere academie van de hogeschool heeft een Academieraad (AR) en een of meerdere Opleidingscommissies (OC). Binnen de ATD zijn deze per domein georganiseerd.
Deze medezeggenschapsraden zijn de formele organen voor studenten en personeel met wie het College van Bestuur en de academiedirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken bespreken.

In de HR hebben twee leden per faculteit zitting, een personeelslid en een student-lid, en een personeelslid van het servicebureau. Lidmaatschap van de HR, AR en OC is voor drie jaar en komt tot stand door verkiezingen.

In de AR worden onderwerpen behandeld die de faculteit betreffen, de Hogeschoolraad behandelt onderwerpen die de hele hogeschool aangaan of die faculteitsoverstijgend zijn. Zie leden AR van de ATD en van de Opleidingscommissies. De laatste zijn meer onderwijsinhoudelijk bezig.
De raden beschikken over instemming- en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Deze rechten staan vermeld in het medezeggenschapsreglement.

Voor meer informatie bekijk de website.


 

Delen