De Academie voor Theater en Dans wordt aangestuurd door één directeur die eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie: voor zowel het artistieke als het zakelijk organisatorische beleid en de resultaten.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs heeft hij gedelegeerd naar de artistiek leiders van de verschillende opleidingen. Hij rapporteert periodiek aan het College van Bestuur, wordt ondersteund door het Team Bedrijfsvoering en is voorzitter van het Academiebestuur.

De opleidingen zijn ingedeeld in drie domeinen: Dans, Theater en Masters (DAS):

  • Dans: Nationale Balletacademie (NBA), School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO), Docent Dans (DD), Moderne Theaterdans (MTD) en Urban Contemporary (UC) – de laatste twee opleidingen zijn samengevoegd tot een nieuwe opleiding die in september 2019 is gestart, terwijl de oude opleidingen worden afgebouwd.
  • Theater: Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie (ATKA), Mime, Regie, Theaterdocent (met ook een verkorte variant), Scenografie, Design en Technologie (D&T), Productie Podiumkunsten (OPP) en de Associate degree Technische productie.
  • Masters: DAS Theater, DAS Choreografie en Das Creative Producing. Dit domein is gesitueerd in DAS Graduate School, waarvan ook het lectoraat Performing arts in transition en onderzoek deel uitmaakt.

Binnen de academie is een vierweekseoverlegcyclus waarin de drie belangrijkste overleggen elkaar opvolgen:
De artistiek leiders overleggen in de domeinen over het artistieke beleid, het onderwijsbeleid en de lopende zaken binnen hun domein (maar soms ook domein overstijgend): met elkaar, de directeur en de beleidsmedewerker Dans of Theater.
Indien relevant schuiven de artistiek leiders van de masters of de lector of leden van het Team Bedrijfsvoering aan.
Het Team Bedrijfsvoering dat tweewekelijks overleg voert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering, bestaat uit hoofden en stafmedewerkers die de directeur en de artistiek leiders ondersteunen.
Het Academiebestuur komt eens in de vier weken bijeen en bestaat uit de directeur, de lector, het hoofd financiële bedrijfsvoering, vertegenwoordigers van de opleidingen (twee per domein), vertegenwoordigers van het team bedrijfsvoering (twee) en de faculteitssecretaris. In het Academiebestuur worden besluiten genomen die richtinggevend en kader stellend zijn voor het beleid van de hele academie.

Zie: organogram van de ATD

De directeur vergadert periodiek met de directeuren van andere faculteiten en het College van Bestuur in het Strategisch Overleg AHK en met een vertegenwoordiging van docenten en studenten in de medezeggenschapsorganen: de Academieraad en de Opleidingscommissies per domein.

Daarnaast overlegt hij regelmatig met de directeuren van de collega-opleidingen in Nederland in het Netwerk Theater en het Netwerk Dans en het overleg van de kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) en met vertegenwoordigers uit het werkveld (in de Commissie van Advies). 

Delen