De opleiding Docent Dans is een opleiding waar studenten leren een kunstvak te doceren. Het programma is erop gericht het aanwezige talent te stimuleren en te ontwikkelen en studenten vakbekwaam te maken in de overdracht van de danskunst in al haar vormen: actief en reflectief, in theorie en praktijk, op het podium en in lessituaties. De ontwikkeling van de artistieke visie van de student is de kern van de opleiding.

De vakbekwaamheid van de dansdocent is vastgelegd in de landelijke competenties voor kunstvakdocenten en omvat vijf competenties: artistiek, pedagogisch en didactisch, interpersoonlijk, omgevingsgericht en kritische reflectie en ontwikkeling. De student ontwikkelt deze competenties door complexe taakopdrachten in een realistische leersituaties. Elk studiejaar is opgebouwd uit vijf domeinen en aanvullend onderwijs, waarin de vakken onderlinge samenhang vertonen. Deze vijf domeinen zijn:

  • Physical practice / danstraining: ontwikkeling van dansvaardigheden en uithoudingsvermogen door middel van de eigentijdse ritmisch-dynamische basistraining en aanvullende gecodificeerde danstechnieken
  • Artistic research / artistiek onderzoek: bestaat uit bewegings- en performance onderzoek. Er is speciaal aandacht voor somatic movement, experiential anatomy, Laban Movement Analyses en Bartenieff Principles en urban experimental dansonderzoek.
  • Artistic practice: de artistieke praktijk bestaat uit uitvoerende en choreografische praktijken. Tevens wordt aandacht besteed aan de productionele kanten van een choreografie of programma.
  • Community Practice: ontwikkeling van pedagogische en didactische vaardigheden en visie  in verschillende community contexten, zowel binnen- als buitenschools.
  • Academic Practice: ontwikkeling van de onderzoeks- en schrijfvaardigheden loopt als een rode draad door het curriculum van de opleiding. De studenten onderzoeken  (trans)culturele contexten en geschiedenissen van dans en kunst, pedagogiek en didactiek.
     

Zie voor de beschrijving van alle onderdelen de pagina Programmaonderdelen.

Studeren aan een kunstopleiding vraagt om een onderzoekende en zelfstandige leerhouding. Het curriculum veronderstelt een student die in toenemende mate in staat is sturing te geven aan zijn individuele leerproces. Studievoortgangbegeleiding is in alle studiejaren een verplicht onderdeel van het curriculum van de dansopleidingen. Daarnaast doen docenten, choreografen en medestudenten voortdurend een beroep op het reflectieve vermogen van een student. Het aanleren van reflectievaardigheden is daarom een belangrijk leerdoel van de lessen studievoortgangbegeleiding. 


 

Share