Naam docenten
Agnieta den Hartog - spel
Bart-Jan ten Broekhorst - stemgebruik
Ad van Dijk – zang solfège
Roel Vanderkerckhoven - zang

Periode, duur
studiejaar 1,2,3 gedurende 33 lesweken

Studiebelasting
Bart-Jan ten Broekhorst: 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Agnieta den Hartog: 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Agnieta den Hartog: 33 weken - studiejaar 2- 90 min/week
Agnieta den Hartog: 17 weken - studiejaar 3- 90 min/week
Roel Vanderkerckhoven: 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Roel Vanderkerckhoven: 33 weken - studiejaar 2/3- individuele zangles
Ad van Dijk: solfège; 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Ad van Dijk: solfège; 33 weken - studiejaar 2- 90 min/week
Ad van Dijk: 33 weken - studiejaar 1/2/3 – individuele zangcoaching

Bijdrage aan de competenties
Zie ook onderdeel Leerdoelen: Vaktechnische competentie (dans professional): Competentiegebied3: “uitvoeren”. Het referentiekader voor techniek is voor dans, zang en spel hetzelfde (slechts hier en daar andere bewoordingen). Leerlijnen performen. Leerlijn improviseren.

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig omdat in het werkveld de muziektheaterproducties horen bij het UC-werkveld. Zang en spel zijn daar belangrijke kwaliteiten van de performers en daar leiden we de studenten in op. Zangles is niet verplicht en geeft studenten met een goede stem en gevoel voor muzikaliteit de kans juist wel de mogelijkheid zang te ontwikkelen.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein

Gebruikte werkvorm(en)
Training – opdrachten – uitwisseling werkveld- Tijdens de workshop weken (6 per jaar) zijn er regisseurs van het muziektheater werkveld, die met de studenten werken aan spel, zang en tekst.

Gebruikt studiemateriaal
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling.

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren – zie omschrijvingen van aangetoond gedrag – Score op een schaal van 1-5.

Samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma
In alle studiejaren wordt er doorgebouwd met lessen en coaching van de onderdelen van dit cluster. Ook de aanpalenden physical theatre and performing research heeft verband.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
De docenten zijn zeer bekwaam. Het deel van hun werkzaamheden buiten de ATD, vindt in het werkveld plaats. Dit cluster helpt en stimuleert de totale vorm van expressie als performer.

Share