Het bindend studieadvies
Elke student wordt aan het einde van de propedeutische fase geadviseerd omtrent het vervolg van de opleiding. Indien voor het onderwijs in het eerste jaar 60 studiepunten zijn behaald, is de propedeuse met goed gevolg afgelegd. De student  ontvangt het propedeuse-getuigschrift en het advies door te gaan naar de hoofdfase.

De belangrijkste criteria voor het behalen van de propedeuse zijn:
voldoende technische vooruitgang (vaardigheidstraining); 
voldoende vermogen tot zelfreflectie (kunnen leren) en samenwerkenl;
ontwikkelbaar vermogen tot 'performance'. 

Indien de 60 studiepunten niet zijn behaald kan het advies bestaan uit een afwijzing voor onbepaalde tijd. Zo’n afwijzing noemen wij een negatief bindend studieadvies (nbsa). Een nbsa wordt gegeven als de studieresultaten van een student niet aan de vereisten voldoen en de beoordelingsvergadering/ commissie van examinatoren bovendien onvoldoende vertrouwen heeft dat de student de opleiding met succes zal kunnen afronden.

In het geval het propedeuse-getuigschrift door persoonlijke omstandigheden niet in het eerste jaar kan worden behaald, kan - afhankelijk van de uitkomsten van de integrale beoordeling - uitstel of opschorting van het bindend studieadvies worden verleend. In het geval persoonlijke omstandigheden een rol spelen, kan de opleiding soms niet beoordelen of de student geschikt is en wordt het advies opgeschort tot het eerste semester van het tweede jaar of tot het einde van het tweede jaar. Ook kan op basis van de aard van de persoonlijke omstandigheden worden geadviseerd het hele eerste jaar over te doen, waarna als nog een advies wordt gegeven.Tijdens de semesterbeoordeling, in overeenstemming met het tijdstip tot wanneer het uitstel is verleend, zullen de behaalde resultaten en de ontwikkeling opnieuw worden beoordeeld. Indien sprake is van een positieve beoordeling met betrekking tot de propedeuse-onderdelen waaraan nog niet was voldaan, is het propedeutisch examen alsnog met goed resultaat afgesloten en ontvangt de student het propedeuse-getuigschrift.
Echter, als de ontwikkeling niet als voldoende wordt beoordeeld, kan in alle bovengenoemde gevallen alsnog tot een negatief bindend studieadvies worden overgegaan.In uitzonderlijke gevallen kan de beoordelingsvergadering besluiten tot een herkansing van het eerste jaar, als er geen sprake is van persoonlijke omstandigheden. Echter dit wordt dan wel gezien als een positief advies. Dit betekent dat er geen negatief bindend studieadvies meer kan worden gegeven aan het eind van deze herkansing. 

Voorafgaand aan het negatief bindend studieadvies wordt de student door of namens de faculteitsdirectie niet later dan 1 februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd. Indien wegens aanzienlijke verslechtering van de studieresultaten pas na 1 februari aanleiding bestaat voor het afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog afgegeven uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de eindbeoordeling zodat verbetering nog mogelijk is. 

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de nbsa en opgeschorte advies is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de Academie voor Theater en Dans. Studenten waarbij persoonlijke omstandigheden spelen wordt geadviseerd contact op te nemen met de decaan:

Timon Hagen: timon.hagen@hk.nl of 020 - 527 76 37

 

Share