De Academie voor Theater en Dans (ATD) heeft een duidelijke visie op evalueren in het beoordelingsbeleid en -systeem beschreven. Het evaluatiesysteem van de Bachelor Docent Klassiek Ballet sluit aan bij dit beleid en werkt met de competenties en gedragsindicatoren/criteria die landelijk zijn vastgesteld door de gezamenlijke dansopleidingen
De beoordeling van de ontwikkeling van de studenten kan niet in normatieve regels worden vastgelegd. Elke student werkt in een andere omgeving, heeft andere talenten en ambities. Daarom wordt bij de beoordeling eerst gekeken naar hoe de student zich heeft ontwikkeld in relatie tot zichzelf en naar de persoonlijke doelen in relatie tot de eindkwalificaties van de opleiding. De eindkwalificaties (competenties) van de opleiding bieden een algemeen kader voor de eisen van de balletdocent. De student die het hele scala aan vakkennis, vaardigheden en attitudes onder de knie heeft en dit weet te vertalen naar de eigen beroepspraktijk, heeft een uitstekende kans op blijvend succes. Omdat de beoordeling van de ontwikkeling van een student altijd subjectief is en er geen eenduidige normen zijn waarmee de ontwikkeling van de student kan worden getoetst, kiest de opleiding voor een integrale beoordeling. De artistiek leider, het kernteam en de docenten beoordelen gezamenlijk, intersubjectieve en integraal de totale ontwikkeling van de student gedurende het semester. In de integrale beoordelingsvergadering worden alle afzonderlijke vakken en opdrachten vakoverstijgend besproken en het continue leerproces dat de student doorloopt geëvalueerd. Betrokkenheid, werkhouding, ontwikkeling en leervermogen zijn belangrijke elementen en vormen de basis voor de ontwikkeling van competenties. De uitkomst van de vergadering en de competenties die in het volgende semester ontwikkeld moeten worden, worden met de student besproken. De student wordt hierdoor gestimuleerd zich te ontwikkelen in het licht van de competenties van de opleiding en op het tot wasdom brengen van diens persoonlijke talent en ambities.

Voorafgaand aan de integrale beoordelingsvergadering worden alle individuele beoordelingen verzameld door de artistiek leider, die tijdens de bijeenkomst als voorzitter optreedt, zodat er een overzicht is van de integrale ontwikkeling van de student. Anders gezegd: de beoordeling van het eindproduct wordt geplaatst in de context van de ontwikkeling van de student en diens persoonlijk onderzoek. De beoordelingscommissie kent geen cijfers toe, maar geeft een beschrijvend oordeel in de vorm van feedback, waarin de beoordeling van de groei van de student ten opzichte van de vorige periode centraal staat. In de beoordelingsbijeenkomst beoordelen de docenten gezamenlijk of deze groei voldoende of onvoldoende is en dus of het semester is gehaald. Bij een positieve beoordeling worden 20 studiepunten (EC's) toegekend voor deelname en 10 EC's voor groei en ontwikkeling.

Daarnaast krijgt de student naar aanleiding van de beoordeling advies over de volgende stappen (feed forward). Indien nodig kan de student een extra opdracht krijgen voordat deze de ECTS-credits ontvangt.
Van de integrale beoordeling wordt per student een rapportage gemaakt, waarin ook de gemaakte afspraken in de vorm van persoonlijke leerdoelen en aandachtspunten zijn opgenomen. In de volgende beoordeling speelt de voortgang in het behalen van deze individuele leerdoelen een belangrijke rol, waarna aanpassing plaatsvindt en de beoordelingscyclus wordt herhaald.

De dansopleidingen van de Academie voor Theater en Dans maken gebruik van een studiebelasting systeem dat overeenkomt met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse BA-opleiding van 240 studiepunten (EC) komt overeen met 1680 uur studie per jaar, in een combinatie van begeleid en zelfstandig leren. Het aantal toegekende studiepunten wordt ingevoerd in het digitale studie-informatiesysteem van Educator.

Delen