• Het is niet toegestaan om buitenschoenen te dragen in de studio's.
  • Eten en drinken mag niet in de studio's worden meegenomen (met uitzondering van waterflessen).
  • Mobiele telefoons en alle andere elektronische apparaten moeten tijdens alle lessen worden uitgeschakeld en in de tas van de studenten worden bewaard.
  • Studenten en alle anderen mogen geen foto's of film maken in de school zonder voorafgaande toestemming van de artistiek leider.
  • Het is ten strengste verboden om in de kleedkamers te fotograferen of te filmen.
  • Het staat de studenten vrij om deel te nemen aan voorstellingen en/of workshops en lessen te geven buiten de NBA, mits vooraf besproken en met toestemming (verontschuldigde afwezigheid) van de artistiek leider.
  • Interviews en/of andere contacten met de pers/media kunnen alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de artistiek leider.
  • Indien studenten (toevallige) schade veroorzaken aan het gebouw/meubilair/eigendommen van de school kan de student (financieel) aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade en de kosten in verband met herstelwerkzaamheden en of vervangingskosten. Studenten worden geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of gestolen voorwerpen. Omdat diefstal niet altijd voorkomen kan worden, wordt studenten geadviseerd om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de school. Als er waardevolle spullen naar de school worden gebracht, moeten deze altijd in het zicht worden gehouden.

In gevallen die niet onder deze huisregels vallen, ligt de beslissing bij de artistiek leider van de NBA.

Alcohol- en drugsbeleid
Het gebruik van drugs is strikt verboden binnen het schoolgebouw. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot verwijdering van de school. 
Volgens de Nederlandse wet mag alcohol in beperkte hoeveelheden worden gebruikt door leerlingen boven de 18 jaar. Op bepaalde schoolevenementen, zoals schoolfeesten en recepties na afloop, is het gebruik van alcoholische dranken in beperkte hoeveelheden toegestaan. Van een leerling boven de 18 jaar wordt verwacht dat hij of zij zich verantwoordelijk gedraagt met betrekking tot het gebruik van alcohol. 

Het gebruik van alcohol en/of drugs door leerlingen buiten schooltijd kan leiden tot problematische nawerkingen (kater, misselijkheid, gebrek aan concentratie, uitdroging, uitputting, psychose, black-outs, geheugenverlies, depressie, etc.). ). Leerlingen die symptomen van gebruik of overmatig gebruik van drugs en/of alcohol vertonen, worden in afwachting van verder onderzoek uitgesloten van lessen.

 Alle studenten worden sterk geadviseerd en aangemoedigd om alcohol- en drugsgerelateerde incidenten te melden bij de NBA-directie. Dergelijke meldingen worden vertrouwelijk behandeld.  Als de student om welke reden dan ook met iemand anders dan de NBA-directie over dit soort zaken wil spreken, kan hij/zij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op MyAHK internet.

Geneesmiddelengebruik
Studenten die voorgeschreven medicijnen gebruiken die hun studie of functioneren binnen de school beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, zijn verplicht om de artistiek directeur hierover te informeren.

Gebruik van sociale media
Naarmate de mogelijkheden om ervaringen te delen met veranderende technologieën zich uitbreiden, willen we medewerkers, studenten en gezinnen herinneren aan hun en onze verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, respect en discretie. 
We vragen het personeel, de studenten en de gezinnen om het volgende in acht te nemen:
Gebruik uw gezond verstand en uw beleefdheid: vraag bijvoorbeeld toestemming aan een Artistiek medewerker als u iets met betrekking tot de school mag publiceren of rapporteren.
Zorg ervoor dat je de privacy van de NBA of die van haar personeel, studenten en medewerkers niet schendt. De NBA staat niet toe dat er foto's en/of filmopnamen worden gemaakt van studenten en leerlingen en vooral niet wanneer studenten in de klas in studio's zitten of op het podium repeteren. Soms staat het artistiek personeel toe dat ouders aan het eind van de les foto's maken - deze foto's mogen niet publiekelijk worden gedeeld - en ouders moeten eraan worden herinnerd dat het publiekelijk plaatsen van foto's op social media sites (waaronder Facebook, Twitter en Instagram, etc.) niet alleen in strijd is met de privacywetgeving van de NBA, maar ook met de internationale privacywetgeving. Het delen van beelden met vrienden en familie online is acceptabel en vereist geen toestemming van de NBA. Het is niet de bedoeling van de NBA om het enthousiasme van de ouders voor het delen van de prestaties van hun kind te beteugelen, maar veeleer om ervoor te zorgen dat we de juiste makers van de inhoud en de houders van de rechten eren en respecteren. Zo is het fotograferen en filmen van lessen, repetities, optredens, etc. in strijd met de rechten van de NBA. Door het niet naleven van het hierboven geschetste beleid wordt de NBA gecompromitteerd in haar vermogen om uw kinderen veilig te houden. Naarmate de technologie en de regelgeving zich verder ontwikkelen, zal de NBA dit beleid blijven volgen en waar nodig aanpassen.

 

 

Delen