Voorwaarden beoordeling en toetsing

European Credit Transfer System 
De studiepunten worden uitgedrukt in een systeem van studiebelasting dat correspondeert met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse hbo-opleiding van 240 studiepunten (EC) staat volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) jaarlijks voor 1680 uur studie, in een combinatie van begeleid en onbegeleid leren. De studiebelasting van de propedeutische fase bedraagt 60 studiepunten. De totale studiebelasting van de hoofdfase bedraagt 180 studiepunten, 60 voor elk van de drie studiejaren.

Integrale beoordeling en toekenning studiepunten
De studiepunten worden bij de opleidingen binnen de Academie voor Theater en Dans niet per vak, maar per semester toegekend. Om de ontwikkeling van een student goed te kunnen beoordelen is het van groot belang dat de commissie van examinatoren / beoordelingsvergadering niet alleen kijkt naar de vorderingen van de student in een bepaald vak of onderdeel, maar naar de ontwikkeling van deze student over de volle breedte van het kunstenaarschap. De student wordt daarom per semester ook vakoverstijgend (integraal) beoordeeld. Dit gebeurt tijdens een beoordelingsvergadering waaraan een groot deel van de docenten die tijdens het semester lesgaven deelnemen. Zij kennen de studiepunten al dan niet toe op basis van participatie en kwaliteit gedurende het volledige semester in het licht van het te behalen eindniveau, en dus niet per vak of onderdeel.

Voor deze integrale beoordeling ontvangen studenten bij voldoende resultaat 30 studiepunten per semester (60 studiepunten per studiejaar):· 20 studiepunten op grond van de participatie in het onderwijs;
· 10 studiepunten op grond van de integrale beoordeling.

De beoordelingsvergadering/ commissie van examinatoren kan bij tegenvallende resultaten of onvoldoende aanwezigheid, alvorens studiepunten toe te kennen, een of meerdere aanvullende opdrachten verstrekken. Zij zal meestal ook een termijn stellen waarbinnen deze opdrachten dienen te zijn afgerond en beoordeeld.

Studenten worden aan het eind van elk semester op de hoogte gebracht van hun studieresultaten en de behaalde studiepunten tijdens een individueel gesprek met de studiebegeleider, mentor of hoofdvakdocent. Studenten zijn medeverantwoordelijk voor het leveren van informatie ten behoeve van de semesterbeoordeling, zoals een lijst van gevolgde (eventueel externe) programmaonderdelen en workshops, presentaties, stageverslagen, etc. Al deze gegevens en stukken worden opgeslagen in een persoonlijke studentdossier.

Meer informatie over de toekenning van studiepunten is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de academie. 
 

 

Delen