Studenten die bepaalde vakken / studieonderdelen al tijdens een eerdere opleiding met succes hebben afgerond, of die op een andere manier kunnen aantonen dat ze zich bepaalde competenties al op hbo-niveau hebben eigengemaakt, kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor vrijstelling voor een of meerdere vakken / studieonderdelen.

Vrijstellingen moeten worden aangevraagd bij de artistiek leider van de opleiding, en in de meeste gevallen ook bij de vakdocent van het betreffende vak / studieonderdeel. Als je artistiek leider en de vakdocent(en) er voldoende van overtuigd zijn dat je voor vrijstelling in aanmerking komt zullen zij je vrijstellingsverzoek voorleggen aan de Examencommissie van de Academie voor Theater en Dans. Deze commissie beslist uiteindelijk over je verzoek.

Artistiek leiders kunnen voor studenten twee soorten vrijstelling aanvragen:

  1. vrijstelling voor afzonderlijke studieonderdelen op basis van eerder verworven competenties;
  2. Als de ontwikkeling van een student daar aanleiding toe geeft, kan de student, met goedkeuring van de artistiek leider, een alternatieve leerroute ontwerpen die afwijkt van het standaard in de studiegids beschreven studieprogramma. De alternatieve route is gericht op dezelfde competenties en leerresultaten en heeft een gelijke omvang en zwaarte die past bij de aard en inrichting van het studieprogramma als geheel. Het alternatieve programma vormt samen met concrete afspraken over termijnen, wijze van het document ‘studieafspraken’.
    De examencommissie moet toestemming geven voor de alternatieve leerroute zoals beschreven in de studieafspraken, voorafgaand aan de start ervan. 
  3. Voor de vervanging van een of meer programmaonderdelen door onderdelen die deel uitmaken van programma’s van opleidingen binnen de ATD hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan de examencommissie als de artistiek leider van de betreffende student akkoord gaat met vervanging van de programmaonderdelen.

     

Delen