Aan het einde van de propedeutische fase krijg je advies omtrent het vervolg van je opleiding. Als je in het eerste jaar 60 studiepunten hebt behaald, heb je het propedeuse-examen met goed gevolg afgelegd en ontvang je het propedeuse-getuigschrift. Als je echter minder dan 60 studiepunten hebt behaald, kan aan dit advies een afwijzing voor onbepaalde tijd worden verbonden. Zo’n afwijzing heet een negatief bindend studieadvies (nbsa).

Opschorting studieadvies
In het geval je het propedeuse-getuigschrift door persoonlijke omstandigheden, welke zijn benoemd in de onderwijs- en examenregeling, niet in het eerste jaar haalt, kan aan jou, afhankelijk van deze omstandigheden en de uitkomsten van de integrale beoordeling, uitstel van het studieadvies worden verleend. Het advies kan dan worden opgeschort tot het eerste semester van het tweede jaar, tot het einde van het tweede jaar of kan bestaan uit het helemaal overdoen van het eerste jaar.

Tijdens een van de daaropvolgende semesterbeoordeling(en), in overeenstemming met het uitstel dat is verleend, zullen jouw behaalde resultaten en ontwikkeling opnieuw worden beoordeeld. Indien sprake is van een positieve beoordeling met betrekking tot de propedeuse-onderdelen, is het propedeutisch examen alsnog met goed resultaat afgesloten en krijg je het propedeuse-getuigschrift uitgereikt.
Echter, in alle bovengenoemde gevallen kan ook tot een negatief bindend studieadvies worden overgegaan als jouw ontwikkeling niet als voldoende is beoordeeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de beoordelingsvergadering ook zonder dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden besluiten tot een herkansing van het eerste jaar. Dit wordt gezien als een positief advies en daarna, aan het eind van deze herkansing, kan dan ook geen negatief bindend studieadvies meer worden gegeven.

Het negatief bindend studieadvies (nbsa)
Een nbsa wordt gegeven als jouw studieresultaten niet aan de vereisten voldoen en de commissie van examinatoren/ beoordelingsvergadering bovendien onvoldoende vertrouwen heeft dat je de opleiding met succes zult kunnen afronden.
Voorafgaand aan het negatief bindend studieadvies wordt je door of namens de faculteitsdirectie niet later dan 1 februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Indien wegens aanzienlijke verslechtering van jouw studieresultaten er pas na 1 februari aanleiding bestaat voor het afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog afgegeven uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de eindbeoordeling, zodat verbetering nog mogelijk is.

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de nbsa en opgeschorte advies is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling). Deze is voor alle studenten beschikbaar op intranet.

Je kunt als je behoefte hebt over je studievoortgang en de mogelijke consequenties daarvan altijd contact opnemen met decaan Timon Hagen: timon.hagen of 020 - 527 76 37. Hij kan je ondersteunen bij de vragen die je mogelijk hebt.

Delen