Afstudeerplan
De voorbereiding op de afstudeerfase start aan het begin van het derde studiejaar. Dit resulteert aan het einde van het derde jaar in een afstudeerplan dat elke student opstelt in overleg met de artistiek leider. Hierin vermeldt hij een inhoudelijke motivatie voor die aspecten waaraan hij gedurende de afstudeerfase wil werken. Hierin neemt de student ook de aandachtspunten op uit zijn eerdere beoordelingen, het beoogde beroepsperspectief en het eventueel verder uitwerken van specialismen. Het plan omvat de keuze voor en invulling van een stage, de voorstelling(en) waaraan de student mee zal werken en de te volgen studieonderdelen (eventueel van andere opleidingen).

Afstudeerovereenkomst
Aan het begin van het vierde jaar wordt een afstudeerovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt in overleg tussen de student en de artistiek leider en op basis van de voortgang in relatie tot zijn afstudeerplan en zijn beroepsperspectief. De afstudeerovereenkomst heeft een bindend karakter en wordt vastgesteld door de artistiek leider. In de afstudeerovereenkomst wordt contractueel vastgelegd wat de student tijdens het laatste jaar van zijn studie nog zal moeten doen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn om het diploma te krijgen. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeergesprek. 

Voor het behalen van het diploma moeten alle in de afstudeerovereenkomst opgenomen activiteiten met een voldoende zijn beoordeeld. Uitgangspunt is dat de student alle benodigde studiepunten, ook die van de programmaonderdelen in de voorgaande jaren, heeft behaald. Tijdens het gesprek, waaraan naast de student en de artistiek leider ook een of meer docenten en eventueel externe begeleiders deel nemen, staat de ontwikkeling van de student tijdens de opleiding centraal; het niveau dat hij heeft bereikt (gerelateerd aan de competenties) en de toekomstplannen en verwachtingen die hij heeft. Aan het eind van het jaar ontvangt de student het diploma Bachelor of Arts - in Dance.

Daarnaast worden alle derdejaars studenten uitgenodigd om in een anonieme enquête hun mening over de opleiding te geven en wordt ter aanvulling van deze kwantitatieve resultaten een groepsgesprek gevoerd met een onafhankelijke beleidsmedewerker kwaliteitszorg. 

Delen