De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een Hogeschoolraad (HR) en iedere academie van de hogeschool heeft een Academieraad (AR) en een of meerdere Opleidingscommissies (OC). Binnen de ATD zijn deze per domein georganiseerd. Er is een opleidingscommissie Theater, Dans en Masters.
Deze medezeggenschapsraden zijn de formele organen voor studenten en personeel met wie het College van Bestuur en de academiedirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken bespreken.

De Hogeschoolraad behandelt onderwerpen die de hele hogeschool aangaan of die faculteitoverstijdend zijn. In de AR’s worden onderwerpen behandeld die de faculteit betreffen en de opleidingen overstijgen. De opleidingscommissie houden zich bezig met het borgen van de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleidingen. 

De raden beschikken over instemming- en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Deze rechten staan vermeld in het medezeggenschapsreglement.
Voor meer informatie bezoek de website

Delen