Om af te studeren moet je 240 studiepunten hebben behaald en zijn alle afspraken in de afstudeerovereenkomst nagekomen. Pas dan wordt tot diplomering overgegaan.

Als afsluiting van de studie vindt een gesprek plaats tussen jou, de artistiek leider en een of meer docenten. Indien mogelijk wordt voor dit gesprek ook een andere externe begeleider of gastdocent uitgenodigd. Onderwerpen die in dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

  • de ontwikkeling die de student heeft doorgemaakt tijdens de opleiding (evt. mede gerelateerd aan het stageverslag en het afstudeerplan)
  • de afspraken die in de afstudeerovereenkomst n.a.v. het afstudeerplan zijn vastgelegd en een reflectie daarop;
  • het niveau dat de student heeft bereikt, gerelateerd aan de competenties en de beroepspraktijk;
  • de toekomstplannen en verwachtingen van de student.

Herkansing van het afsluitend examen
Indien een of meer studieonderdelen niet met goed gevolg zijn afgesloten besluit de commissie van examinatoren / beoordelingsvergadering tot een herkansing dan wel verlenging van de afstudeerfase en over de invulling van de herkansing of verlenging.
De herkansing van het afsluitend examen of de verlenging van de opleiding zijn beide eenmalig en dienen uiterlijk binnen een jaar te zijn afgerond en beoordeeld.

Meer informatie over de exacte regelgeving rond de herkansingsmogelijkheden van het afsluitend examen is te vinden in de OER (Onderwijs- en Examenregeling)van de Academie voor Theater en Dans. Deze is voor alle studenten beschikbaar op intranet. Studenten kunnen hierover ook contact opnemen met decaan Timon Hagen: timon.hagen@ahk.nl of 020 - 527 76 37
 
Klik hier voor Addendum OER ivm Corona

Delen