Docent/begeleider
Iva Lešić

Deel 1 anatomie en blessurepreventie

Jaar, duur:
AD 1: 4 blokken

Studiebelasting (wekelijks):
Lezingen, 60 minuten per week
Wekelijks huiswerk plus 10 uur zelfstudie voor de tests.

Bijdrage aan de competenties
3. Probleemoplossend vermogen
4. Communicatief vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken

Korte beschrijving van de inhoud
Het doel van deze module is om de kennis van de studenten over anatomie en blessurepreventie te vergroten, zodat ze deze in hun eigen vakgebied kunnen toepassen. De nadruk in deze module ligt op theorie, maar er zijn ook praktische opdrachten en oefeningen opgenomen.

Leerdoelen
De student:
-    is bekend met anatomische terminologie en heeft basiskennis van blessurepreventie.
-    Begrijpt hoe dans en anatomie samenhangen met blessurepreventie.
-    Is in staat de opgedane kennis toe te passen in de danspraktijk.
-    Kan verstandig, veilig en effectief reageren op blessures.
-    Heeft kennis en vaardigheden ontwikkeld en kan weloverwogen beslissingen nemen tijdens de training en de uitvoering.

Werkwijze    
 (do to learn/learn to do):
- Lezing
- Toegewijd onderwijs
- Instructie / zelfstudie (in de klas en thuis)

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video's, etc.)
- Willemsen, T. (2007). Anatomie en letsel. Amsterdam.
- PowerPoint-presentaties
- PPT-handleidingen
- Video's oefeningen Iva Lesic

Beoordelingsmethode
2 schriftelijke theorietoeten- 1 uur per toets
1 toets als afsluiting van blok 2 en 1 toets als afsluiting van blok 4

Beoordelingscriteria    
2) 5
3) 5
4) 1
5) 1,2, 3, 4
6) 4

Deel 2 reflectie en verdiepende studie

Jaar, duur:
AD1: 3 blokken
Blok 1: oriëntatie / verkenning en ideeën fase.
Blok 2: realisatiefase en inleveren van papier
Blok 3: presentaties

Studiebelasting (wekelijks):
3 contacturen in totaal
zelfstudie-uren per week zijn afhankelijk van het gekozen thema en de ervaring van de student.

Bijdrage aan de competenties
3. Probleemoplossend vermogen
4. Communicatief vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken

Korte beschrijving van de inhoud
In de Reflectie- en verdiepingslessen wordt een paper geschreven over een onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en blessurepreventie. De paper wordt vervolgens gepresenteerd aan de klas en een panel van professionals.
Deze paper vereist een grondige voorbereiding, een goed gekozen literatuurstudie, een zorgvuldige uitvoering en een duidelijke rapportage.
 
Leerdoelen
-    De student is in staat om inzicht en kennis op te doen over een onderwerp gerelateerd aan dans, anatomie en/of blessurepreventie.
-    De student is in staat om actief kennis te verwerven met behulp van boeken, internet, lessen en andere bronnen.
-    De student is in staat om een onderwerp met betrekking tot dans, anatomie en/of blessurepreventie theoretisch uit te werken.
-    De student is in staat de verzamelde informatie te vertalen naar de danspraktijk.
-    De student is in staat een presentatie te geven over het gekozen onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en/of blessurepreventie aan medestudenten en docenten.

Werkwijze    
(do to learn/learn to do):
- Toegewijd onderwijs
- Individuele begeleiding
- Instructie / zelfstudie (in de klas en thuis) / feedback / reflectie

Studiemateriaal (vakliteratuur, casestudy's, opdrachten, video's, etc.)
- Bulsuk, K. G. (2009) Eerste stap met PDCA. 2 februari 2009.
- Zevensprong afgeleid van de Rijksuniversiteit Limburg Reader Reflectie & Verdieping Bronverwijzing volgens APA-stijl criteria

Beoordelingsmethode:
Het eindcijfer bestaat uit 3 cijfers:
- Het cijfer voor het papier (minimumcijfer 5,5 om verder deel te nemen aan de presentatie),
- Het cijfer voor het proces
- Het cijfer voor de presentatie
Alle drie de cijfers wegen evenveel. Een gemiddeld cijfer van 5,5 en hoger wordt als een voldoende beschouwd.

Beoordelingscriteria    
2) 5
3) 2,3,5
4) 1
5) 1,2, 3, 4
6) 4

 

 

Delen