Naam docent(en)
Sophie van Hoorn e.a. (nog in ontwikkeling) 

Periode
De Fair Practice module is een project gefinancierd en georganiseerd vanuit de kwaliteitsmiddelen. Deze module wordt een aantal keer per schooljaar centraal georganiseerd en is bestemd voor alle opleidingen. Studenten van het 3e en 4e jaar nemen deel in gemixte groepen. De module is nog in ontwikkeling. 

Studiebelasting 
Totaal: 35 uur 
3e jaar: 5 bijeenkomsten van 3 uur en 1,5 uur zelfstudie per keer, eindopdracht: 3,5 uur.
4e jaar: 2 bijeenkomsten van 3 uur, eindopdracht 3 uur.

Bijdrage aan de competenties
Theater: Onderzoekend en lerend vermogen 3.1, 3.2, 3.5, Vermogen tot ontwikkeling 4.1,4.2, 4.3, 4.4, Ondernemend Vermogen 5.5., 5.6 Communicatief vermogen 6.2, 6.3, 6.5
Dans: Onderzoekend en lerend vermogen 3.1, 3.2, 3.5, Vermogen tot groei en vernieuwing 4.2, 4.3., 4.4., Ondernemend en organiserend vermogen 5.5., 5.6., communicatief vermogen 6.1, 6.4.

Inhoud 
De Fair Practice module is een verdiepende lessenreeks die het thema ‘eerlijke arbeidsmarkt’ agendeert voor 3e en 4ejaars studenten. Dit gebeurt aan de hand van de lessen ‘fair chain’, ‘fair pay’, ‘fair share’, ‘fair time’ en ‘fair value’. Studenten van de Dans en Theater opleidingen werken in de module samen met elkaar. Er wordt een veilige werksetting gecreëerd waarbinnen studenten elkaar bevragen op complexe onderwerpen: Hoe bouw je aan een eerlijke werkpraktijk? Hoe kom je zakelijk voor jezelf en de ander op? Hoe verhoud je je tot werksituaties waarin de ander meer macht heeft dan jij en daar grensoverschrijdend in handelt? Hoe incorporeer je inclusie en diversiteit in je werkpraktijk? Hoe hou je jezelf mentaal gezond in een complex veld waarin 'nee' zeggen vaak niet als een optie voelt? Hoe maken we duidelijker wat we waard zijn zonder in de verdediging te schieten? De Fair Practice module heeft niet als doel om met definitieve antwoorden te komen, maar leert de student vanuit praktische handvatten en inzichten hoe naar eigen visie 
te handelen en zich te verhouden tot deze wereld. 

Concrete leerdoelen 
De student:

  1. erkent de meerwaarde en het belang van samenwerken en een gezamenlijke stemvorming/optreden als culturele sector voor zowel de sector zelf als naar stakeholders
  2. kent in de actualiteit rondom het thema ‘eerlijke arbeidsmarkt’, 
  3. kent de keten en stakeholders rondom de fair practice code en heeft kennis van landelijke belangenorganisaties. 
  4. toont dat hij/zij een eigen visie heeft op het thema ‘eerlijke arbeidsmarkt’ en is in staat deze visie zowel schriftelijk als mondeling te formuleren. 
  5. is in staat zijn eigen tarief te bepalen, heeft handvatten om te onderhandelen, heeft een basiskennis van algemene voorwaarden en contractrecht. 
  6. begrijpt de begrippen ‘fair practice code’, ‘CAO’ en ‘Arbeidswet’. 
  7. verwoordt zowel mondeling als schriftelijk legitieme argumenten vanuit esthetische, maatschappelijke en economische waarden ten opzichte van het belang van kunst naar zowel stakeholders binnen als buiten de culturele sector (art advocacy). 
  8. toont inzicht in meerdere visies op tijdbeleving en de actualiteit rondom werkstress en burn-out en is in staat de theorie in zijn eigen opleiding en werkpraktijk toe te passen. 
  9. kent de ‘code culturele diversiteit en inclusie’, het begrip ‘intersectioneel denken’, het ‘belang van een inclusieve werksector’ en een ongelijk instapniveau. 

Gebruikte werkvorm(en)
Eindopdracht, instructie/college, werkgroep, intervisie, workshop.

Gebruikt studiemateriaal 
Werkmap bestaande uit cases uit de praktijk (redactie en actualisatie in handen van hoofddocent), vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s, fair practice code, code: diversiteit en inclusie, rapport SER-verkenning arbeidsmarkt, CAO, Artikel Emke Idema: ‘burn-out: emancipatie van het menszijn’,Ted talk: Kimberle Crenshaw: ‘the urgence of intersectionality/discussion’

Wijze van toetsing 
2 x uitvoering eindopdracht ((her)formuleren visie) 

Beoordelingscriteria
Aanwezigheidsplicht en participatie (onvoldoende/voldoende)

Delen