De studenten worden twee keer per jaar beoordeeld. De vorderingen van de studenten over het hele semester worden beoordeeld door de vakdocent. De presentatielessen (momentopnames) worden beoordeeld door een commissie bestaande uit vakdocenten o.l.v. de artistiek leider. De student wordt beoordeeld op zijn performance kwaliteiten en de mate waarin hij het vak van hedendaagse danser beheerst. Tijdens de hoofdfase vinden de algemene integrale beoordelingsvergaderingen plaats in december en in juni; in het propedeusejaar zijn deze in december en juni. De uitslag van de beoordeling wordt schriftelijk en mondeling aan de student meegedeeld en gemotiveerd. Ook wordt inhoudelijke feedback in de vorm van aandachts- en leerpunten meegegeven die de student helpen in zijn verdere ontwikkeling. De vakken partnering / contactimprovisatie, compositie, improvisatie en movement research, physical theatre, drama, hedendaags repertoire worden gegeven in korte blokcursussen en afgesloten met een studiopresentatie en schriftelijke evaluatie door de desbetreffende docent. Beoordeling vindt pas plaats tijdens de algemene integrale beoordelingsvergadering aan het eind van het semester.

Delen