Physical practice
Studenten ontwikkelen de dansvaardigheden in dagelijkse trainingen waarin fysieke toetsmomenten verwerkt zijn. Beoordeling komt tot stand op basis van de ontwikkeling in relatie tot de Bartenieff principes. Voorafgaand aan de assessmentvergadering  krijgt de student in een 10 minuten gesprek een toelichting op het assessment.

Artistic research
Studenten voeren onderzoeksopdrachten uit in individueel of groepsverband. Beoordeling geschiedt aan de hand van een door de student geschreven zelfassessment met de gedragsindicatoren van de ontwikkelings- en leerlijnen, behorende bij het desbetreffende programmaonderdeel, als uitgangspunt. De begeleider/docent accordeert het zelfassessment.

Artistic practice
Studenten voeren complexe praktijkopdrachten uit in realistische leeromgevingen. In een reflectieverslag verbindt de student de praktijkervaring met theoretische kennis die is aangereikt. Beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van de gedragsindicatoren door middel van een assessment van de  choreograaf  en/of begeleider.

Community practice
Studenten voeren complexe praktijkopdrachten uit in realistische leeromgevingen. Studenten ontwerpen en geven lessenseries en workshops aan leerlingen in het BO, VO en buitenschools aan dansliefhebbers. De praktijksituatie wordt formatief en summatief beoordeeld door een in- of externe stagebegeleider aan de hand van gedragsindicatoren. In een stageverslag verbindt de student de praktijkervaring met de theoretische kennis die is aangereikt. Beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van de gedragsindicatoren door middel van een assessment van de interne begeleider en/of coördinator.

Academic practice
Toetsing van de academische ontwikkeling in onderzoek en schrijfvaardigheid vindt plaats op basis van onderzoek- en schrijfopdrachten. Onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van criteria voor academische vaardigheden. De criteria voor de beoordeling van de essays zijn in rubrics vervat.  

Studievoortgangsbegeleiding en aanvullend onderwijs
Deze onderdelen worden geaccordeerd door middel van een aanwezigheidspercentage van 70% of meer.

Herkansing
Herkansing van praktijkopdrachten kan alleen in het volgende studiejaar.
Herkansing van schrijfopdrachten kan éénmalig in het lopende studiejaar en daarna in het volgende studiejaar.

Delen